Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τον καθορισμό κλάδων και ειδικοτήτων, ωραρίου διδασκαλίας κατά κλάδο, εκπαιδευτικών υποχρεώσεων και διαδικασίας πρόσληψης στις εκπαιδευτικές μονάδες του .

Η απόφαση

Ειδικότερα, στον πίνακα 1 της παρ. 1 προστίθενται στην εκπαιδευτική βαθμίδα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) οι εξής κλάδοι: Π.Ε.01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, Π.Ε.11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Π.Ε.24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ και Π.Ε.30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, και στην εκπαιδευτική βαθμίδα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και συγκεκριμένα στον κλάδο ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, η ειδικότητα ΤΕ.04.06 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ.

Ο αριθμός των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε συνδυασμό με τις διατεθειμένες πιστώσεις.». 2. Η περ. ιζ’ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «ιζ. Αναλαμβάνουν καθήκοντα που προβλέπονται για το εκπαιδευτικό προσωπικό σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας που είναι σε ισχύ για την εκάστοτε μονάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Με βάση την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση για τον καθορισμό κριτηρίων και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α, των Π.ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, εκδίδονται ανά έτος σχετικές προκηρύξεις ειδικοτήτων.».

4. Οι περ. α’ έως δ’ της παρ. 4, αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Οι εκπαιδευτικές μονάδες, αφού ολοκληρώσουν τις εγγραφές των μαθητών και τη δημιουργία τμημάτων διαφόρων ειδικοτήτων, υπολογίσουν τα εκπαιδευτικά κενά για την ομαλή υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, ενημερώνουν σχετικά τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας ή τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. και υποβάλλουν τεκμηριωμένη πρόταση για την κάλυψή τους.

β. Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας ή η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τα κενά σε εκπαιδευτικούς, εισηγείται στον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. τον καθορισμό του αριθμού των αναπληρωτών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, ανά κλάδο και ειδικότητα για κάθε εκπαιδευτική μονάδα.

γ. Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα για κάθε εκπαιδευτική μονάδα, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3518/2006. δ. Η Διεύθυνση κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Διοικητή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας ή τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης, καλεί τους εκπαιδευτικούς κατά σειρά μοριοδότησής τους σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα, μέχρι την κάλυψη των απαραίτητων θέσεων από τον κλάδο και την ειδικότητα που έχει οριστεί στην απόφαση Διοικητή, να προσέλθουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα για να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 24613/Δ1/8616/ 2019 (Β’ 2578) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.