Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων από σχολεία Δευτεροβάθμιας για την ορθή δήλωση-συμπλήρωση των λειτουργικών κενών.

1) Οι διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων οφείλουν να δηλώνουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωριστά τα κενά που αφορούν στο μάθημα της Εικονογραφίας από τα λοιπά μαθήματα θρησκευτικής εξειδίκευσης, π.χ. κενό κλ. ΠΕ01-20 ώρες, Εικονογραφία 12 ώρες.

2) Οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλύψουν τα δηλωθέντα κενά των σχολείων, οφείλουν να λάβουν οπωσδήποτε υπόψη τους τα εξής:

Α) Ως προς το μάθημα της Εικονογραφίας ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 71346/Θ2/10- 06-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2466 Β’), και, πιο συγκεκριμένα: «Το μάθημα θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονογραφία» των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων δύναται να ανατίθεται κατά σειρά κατάταξης σε μόνιμους ή ελλείψει αυτών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ως εξής:

α) Εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ08 (για τους μόνιμους) ή πτυχίο που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ08 (για τους αναπληρωτές), καθώς επίσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι έχουν ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ01 (για τους μόνιμους) ή πτυχίο που τους εντάσσει στον κλάδο ΠΕ01 (για τους αναπληρωτές), για τους αναπληρωτές),

β) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Εικονογραφίας ή εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού από Τμήμα Θεολογικής Σχολής ή έχουν παρακολουθήσει και τους τρεις κύκλους μαθημάτων του Εργαστηρίου Νωπογραφίας και Τέχνης των Φορητών Εικόνων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,

γ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στην ειδικότητα «Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών» ή «Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας»,

δ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν «πτυχίο Βυζαντινής Αγιογραφίας» του άρθρου 30 της υπουργικής απόφασης Φ.7626/ΑΣ1785 («Επικύρωση της Κανονιστικής Διατάξεως περί Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους», (Β’ 765) ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Βυζαντινής Αγιογραφίας στο πλαίσιο των σπουδών τους στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ή πτυχίο αγιογραφίας Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων,

ε) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν διδάξει τουλάχιστον για δύο χρόνια εικονογραφία σε σχολές Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων ή Εργαστήρια Αγιογραφίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη Δήμων,

στ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της αγιογράφησης τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη».

Β) Ως προς το μάθημα της Βυζαντινής Μουσικής ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 Α’), και, πιο συγκεκριμένα: «Για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης απαιτείται ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής που χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς».

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ