Εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/04/2018 - 17:15 | Author: Newsroom Ipaidia

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)

Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθ'
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατά-

ξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι
οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του ν. 3794/2009
(Α' 156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α' 193), την παρ. 2 του άρ-
θρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α' 268), με το άρθρο 7 του ν. 4283/2014 (Α'189), με το άρθρο 13 του ν. 4452/2017
(Α'17), και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά

Δείτε παρακάτω το ΦΕΚ

Φ.151/51335/Α5/18 (ΦΕΚ-1423 Β/26-4-18)

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: