Το με εγκύκλιο του ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

Τα θέματα που ρυθμίζονται αφορούν:

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
1. Εγγραφή μαθητών/τριών
2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα– Πρόγραμμα Σπουδών – Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης
3. Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων – Αναθέσεις μαθημάτων
4. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
5. Διδακτικά Βιβλία – Υποστηρικτικό Υλικό
6. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί θεσμοί
7. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης
8. Εκπαιδευτικές επισκέψεις – Εκδρομές
9. Επιμορφωτικές δράσεις
10.Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
11. Μεταφορά μαθητών
12. Θέματα ασφάλειας, υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

13. Σχολικές Βιβλιοθήκες
14. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω
Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων
2. Ορισμός Υπευθύνου Ολοημέρου
3. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος
4. Σίτιση –Χαλάρωση, Διατροφική Αγωγή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα
5. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων, θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2021-2022.

1. Εγγραφή μαθητών/τριών

α) Στα Ειδικά Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία πέντε (5) ή τεσσάρων (4) ετών. Το σχολικό έτος 2021-22, εγγράφονται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία μαθητές/τριες που γεννήθηκαν τα έτη 2016 και 2017 αντίστοιχα, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α ́) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και β) την με αριθμ. πρωτ. 27268/Δ1/26-02-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 623 Β ́) «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020». Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του
αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109 Α).

Η φοίτηση δύναται να διαρκέσει ως το 7ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ.α της παρ. 1 του άρ. 8 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ Α ́ 199).

Η εγκύκλιος