Διόρθωση έκανε το για την λήξη του διδακτικού έτους της Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων.

«Στην υπό στοιχεία 57891/ΓΔ4/24-05-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2145), στη σελίδα 24812, στην δεξιά στήλη, στον 6o
στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται: από το εσφαλμένο: «… και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων …»,
στο ορθό: «… καθώς και τη Δ’ τάξη των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων…».»

Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 και για τη Δ’ τάξη
των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των ως άνω σχολικών μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις
εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς – κηδεμόνες
τους.

Η εγκύκλιος

Το ΦΕΚ