Εγκύκλιος – Ιεραρχική υποβολή ερωτημάτων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/06/2015 - 17:24 | Author: Newsroom Ipaidia

Αρ.Πρωτ.Φ.350/89384/Ε3/05-06-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ &

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442125
Fax: 210-3442897
Mail: dppe(ΑΤ)minedu.goν.gr

Θέμα:« Ιεραρχική υποβολή ερωτημάτων»

Με αφορμή το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες μας δέχονται πληθώρα γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων, τα οποία υποβάλλονται από Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων καθώς και από εκπαιδευτικούς και αφορούν στην εφαρμογή εγκυκλίων, σε θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής τους κατάστασης και της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ζητούν από την Υπηρεσία τη διατύπωση κρίσης επί των εγγράφων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.1340/Β’/16-10-2002), τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ.351.5/59/137413/Δ1/2-11-2010 έγγραφο Γενικού Γραμματέα. το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης , για τη υποβολή των ερωτημάτων τηρείται η διοικητική ιεραρχία , ώστε η Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.

3. Για την εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της αμεροληψίας, εκτός αντίθετης ρύθμισης, δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση των εμμέσων συλλογικών οργάνων προς τα άμεσα όργανα του Κράτους ή άλλου δημοσίου νομικού προσώπου στο οποίο ανήκουν. Τα μέλη των οργάνων αυτών και αν ακόμα είναι υπάλληλοι, υφιστάμενοι άλλων οργάνων, ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση και την προσωπική τους κρίση και όχι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαταγές των προϊσταμένων τους. Εφόσον δε διορίζονται , εκτός από εκείνα που μετέχουν λόγω θέσης την οποία κατέχουν, με θητεία, έχουν και προσωπική ανεξαρτησία. Συνεπώς τα συλλογικά όργανα αποτελούν ιδιαίτερες αρχές και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται στον ιεραρχικό έλεγχο.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

• Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.

• Στις περιπτώσεις που ζητείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα υπηρεσιακά αυτά θέματα εξετάζονται από τα μέλη του συμβουλίου και η Υπηρεσία είναι αναρμόδια να κρίνει τις αποφάσεις τους.

• Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και σε δεύτερο βαθμό οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να φροντίζουν για τη διερεύνηση των θεμάτων αρμοδιότητάς τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκύκλιων οδηγιών ή διευκρινίσεων που κοινοποιούνται από το Υπουργείο εντός της υπηρεσίας τους.

• Ερωτήματα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών δύνανται να υποβάλλονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ασάφεια ή ανυπαρξία διατάξεων και δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες ή διευκρινίσεις από τις υπηρεσίες μας.

• Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, απευθύνεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ή , εφόσον κριθεί αναγκαίο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Loading...


  • europalso   ideascentral