Εγκύκλιος 67647/Γ1/30-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων α) των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ.εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα:
α. των παρ.3,2,1 του άρθρου 6 και της παρ. 5γ του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014,
β. των παρ. 5,6 του άρθρου 5 του Ν. 3839/2010, μεταβατικές διατάξεις, και
γ. το άρθρο 10 του Ν. 4024/2011,
παρακαλούμε να εφαρμόσετε τα διαλαμβανόμενα στους ανωτέρω σχετικούς νόμους και στη σχετική εγκύκλιο, αναφορικά με τις διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων στα τμήματα
α) Α’ και Β’ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Β) Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, να εκδώσετε άμεσα τις σχετικές Αποφάσεις‐Προκηρύξεις, και να ξεκινήσετε τη διαδικασία ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων στα ανωτέρω τμήματα, κατόπιν επιλογής.

Η ανωτέρω τοποθέτηση Προϊσταμένων ισχύει κατά το μεταβατικό στάδιο, έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων σύμφωνα με το Ν. 4275/2014 και τις σχετικές σε αυτόν διατάξεις, που ισχύουν από την έκδοση των νέων οργανικών διατάξεων των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4178/2014 και του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011.

Σας γνωρίζουμε ότι στην δικτυακό τόπο μπορείτε να αναζητήσετε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/16‐10‐2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων ‐ Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’/29‐3‐2010 )», καθώς και υποδείγματα

και υπηρεσιακού σημειώματος («.

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ