Δημοσιεύτηκε στις 5 Απριλίου 2018 η εγκύκλιος αναπληρωτών 2018 με όλες τις διευκρινήσεις για τις αιτήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών καθώς και τις προθεσμίες

Ανακοινώθηκαν οι – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αναπληρωτών 2018 το  ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων αναπληρωτών ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ).

Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο ) έτος.

Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν.3528/2007).