ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Σ.Κ.Λ.Ε. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ(Τ.ΟΜ.Υ.)

“Καθορισμός του βασικού προσόντος ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού στην υπ΄αριθμό Πρωτ.:Α2β/Γ.Π. οικ.60261 /3-8-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες”
Αξιότιμε κ Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στην ανωτέρω αναφερόμενη Προκήρυξη προβλέπεται η στελέχωση των ΤΟΜΥ από Κοινωνικούς Λειτουργούς ΠΕ και μόνο εν ελλείψει αυτών από Κοινωνικούς Λειτουργούς ΤΕ.
Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί προσβλητική και μειωτική αντιμετώπιση, παραπέμπει σε περασμένες δεκαετίες και σε καμία περίπτωση δεν είναι κατανοητή. Επιπλέον καταργεί στην πράξη τους Νόμους και συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση σε βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών που είναι απόφοιτοι ΤΕΙ και παραβιάζει την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων.
Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει με τις υπ΄ αριθμό 13435/28- 6-2017, 13427/20-6-2017, 13095/24-1-2017, 13080/30-12-2016 επιστολές μας και προφορικά σε συναντήσεις με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, στη χώρα μας οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας, Ηρακλείου και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και λαμβάνουν, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με το ΠΔ 23/1992 και ασκούν το λειτούργημα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ & ΤΕΙ. Ειδικότερα:
• Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, του ΠΔ 23/1992 για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού, απαιτείται α) Πτυχίο μίας αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο αντίστοιχης Σχολής του εξωτερικού, β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου ΠΔ.
• Με το άρθρο 54 του Νόμου 3918/2011 προβλέπεται ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ.
• Ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ΄ αρ. πρωτ. 205738/48048/2015/22-12-2015 έγγραφο του διαπιστώνει ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 54 του ν.3918/2011, Α΄351 και ΚΥΑ Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217/4-5-2012, Β΄ 1502 ) το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού ασκείται χωρίς διαχωρισμό μεταξύ αποφοίτων ΠΕ ή ΤΕ και χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ των δυο αυτών κατηγοριών πτυχιούχων.
• Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ΄ αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/4011/4-3-2016 έγγραφο του ζητάει από όλους τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα να προβλέπουν ότι οι οργανικές θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών μπορούν να καταλαμβάνονται από υποψήφιους πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Κατά εφαρμογή των παραπάνω οι προκηρύξεις για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας που πρόκειται να λειτουργήσουν σε κάθε Δήμο μέσω των ΠΕΠ με χρηματοδότηση ΕΚΤ προσδιορίζουν τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού ως Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ με βασικό προσόν Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ.
Πάγια θέση μας είναι ότι ο κοινός καθορισμός των πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, το κοινό περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματος σπουδών όλων των τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ αποτελούν απόδειξη της ουσιαστικής ισοτιμίας των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας και διεκδικούμε αταλάντευτα την ισότιμη αντιμετώπιση ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και την ισότιμη πρόσβαση τους σε όλες τις θέσεις εργασίας όταν και όπου προκηρύσσονται.
Κύριε Υπουργέ,
θα είναι πραγματικά κρίμα η σημαντική πρωτοβουλία σας για την αναγνώριση, θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού στην πρωτοβάθμια φροντίδας υγεία και η πρόσληψη 239 Κοινωνικών Λειτουργών να φέρει τη σκιά μιας αναχρονιστικής διάκρισης τους σε ΠΕ και ΤΕ.
Με δεδομένα τα παραπάνω, ζητάμε την επανάληψη στο ορθό της της προκήρυξης για την προσδιορισμό της Ειδικότητας του ΚΛ ως ΚΛ ΠΕ /ΤΕ» με απαιτούμενο κύριο προσόν το πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διασαφήνιση και συνεργασία.
Πίνακας Αποδεκτών
1.ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Α. Ξανθό
2. Αναπληρωτή Γ.Γ. κ. Βαρδαρό
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΝ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Email: [email protected]
4. ΑΣΕΠ
5. ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ