:  Περισσότερες θέσεις σε προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΣΠΑ – ΕΕΤΑΑ

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται η δυνατότητα στους βρεφονηπιακούς να δέχονται περισσότερα με σκοπό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κάλυψης από που δεν βρίσκουν θέση κοντά στην περιοχή τους.

Αναλυτικά:

Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% της δυναμικότητας για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%.

Σε περίπτωση που, μετά παρέλευση είκοσι ημερών από την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητας των Δομών αυτών, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης. Προς τον σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν σχετική δήλωση στην ».

Κάθε Δομή της κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με «αξία τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 90% των θέσεων της συνολικής δυναμικότητάς της, ενώ οι Δομές της κατηγορίας Γ και Δ μπορούν να δεχθούν αριθμό ωφελουμένων με «αξία τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 100% της δυναμικότητάς τους.

Σε περίπτωση που, μετά παρέλευση είκοσι ημερών από την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητάς τους, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας. Η διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή καλύπτοντας αξίες τοποθέτησης ωφελουμένων σύμφωνα με την κατ’ άρθρο 8 σειρά μοριοδοτούμενης κατάταξής τους.