: Οδηγίες προς όλες τις δομές και τους φορείς για την τήρηση φακέλων, βιβλίων και παρουσιολογίων εξέδωσε η . Μεταξύ άλλων στις (έγγραφα) αναφέρονται:

Η Δόμη/Φόρέας υποχρεούται να τηρεί αναλυτικό ημερήσιο παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο – με την ένδέιξη «Α=Απων η Π=Παρων» για τα βρέφη/παιδια η και άτομα που συμμετέχουν στη Δραση.

Οι Δόμές υποχρεούνται να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό και να πληρούν έν γένει τους κανόνες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι προβλέπεται «επιτόπιος έλεγχος».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: