ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση voucher

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/07/2019 - 11:21 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΕΕΤΑΑ | Η ΕΕΤΑΑ δίνει διευκρινήσεις με αφορμή την ένταξη παιδιών σε παιδικούς σταθμούς  μέσω voucher.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΧΡΟΝΗ

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψη μας, καθώς και διαφόρων εγγραφών που έχουν αποσταλεί προς την Α.Ε. αναφορικά με την παρ. 2.2 του άρθρου 2 της με αριθμό πρωτοκόλλου 6451/7-6-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.Ε. (ΑΔΑ: 605Ξ465ΖΩ5-Γ5Η) σε συνδυασμό με τις υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν τους δήμους στους οποίους εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Αντικείμενο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» αποτελεί η παροχή, στα τέκνα των ωφελούμενων της δράσης, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας , νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων, όπως περιγράφονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 6451/7-6-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.Ε. και στην υπ' αριθμ. 57382/30-5-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2019-2020, συχγρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2119/6-6-2019).

ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2019: Αποτελέσματα- Ημερομηνίες

Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε., ως της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», θα χορηγήσει, για το σχολικό έτος 2019-2020, «αξίες τοποθέτησης» (), μεταξύ άλλων, σε ωφελούμενους της δράσης για την παροχή θέσεων σε και νηπίων προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κατά τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της προσχολικής αγωγής, δηλαδή:

α) τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, και

β) τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου, υπ' αριθμ. 66981/Δ1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1586/8-5-2018) «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης από το σχολικό έτος 2018-2019» και υπ' αριθμ. Φ.15/27268/Δ1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 623/26-2-2019)

«Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ενημερώνει ότι οι αιτούσες/αιτούντες, που διαμένουν στους δήμους οι οποίοι ορίζονται στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις και στους οποίους εφαρμόζεται πλέον η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, δεσμεύονται ως προς την υποβολή της τους. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να λάβουν για το τέκνο τους, το οποίο ηλικιακά, με βάση τα ως άνω αναφερόμενα, δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της με αριθμό πρωτοκόλλου 6451/7-62019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2019 – Αποτελέσματα: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση

   • ideascentral

    europalso

Enter your email address: