Προγράμματα διά βίου μάθησης για την επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ ανακοινώθηκαν από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα της Αθήνας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συντονίζεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας και έχει βασικό σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων στον ραγδαία εξελισσόμενο χώρο των ψηφιακών και ενσωματωμένων διατάξεων.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε αποφοίτους ηλικίας άνω των 45 ετών και σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διείσδυση στη βιομηχανία και γενικότερα στα εμπορικά προϊόντα και προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών νέων επιστημόνων, καθώς συνδέεται με αρκετές νέες θέσεις εργασίας.

Το παρόν πρόγραμμα μέσω της επικαιροποίησης γνώσεων που παρέχει απευθύνεται αφενός μεν στο ήδη υπάρχον δυναμικό των επιχειρήσεων, το οποίο θα αυξήσει τις ικανότητες και την αποδοτικότητά του, αλλά και στους παλαιότερους αποφοίτους ΑΕΙ θετικών κατευθύνσεων οι οποίοι αποτελούν τους «εν δυνάμει» εργαζομένους των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Συμμετοχή τριών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ Αθήνας, ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) και πέντε τμημάτων [Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (ΤΕΙ-Α), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (TEI-Π), Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ (TEI-Π), Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (TEI-Π), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (TEI-ΣΕ)].

Τρία τεχνικά αντικείμενα στο πεδίο των ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων και ένα αντικείμενο ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Λειτουργία δύο τμημάτων παράλληλα στους χώρους του ΤΕΙ-Α και ΤΕΙ-Π σε δύο κύκλους ετησίως.

Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος πρέπει να είναι απόφοιτοι με απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής μέχρι το έτος 2001 ή να έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους.

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή για το πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα πρέπει είτε να έχουν αντίστοιχο πτυχίο, είτε αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.

Προτεραιότητα Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε αποφοίτους ηλικίας άνω των 45 ετών, καθώς επίσης και σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Επισημαίνεται ότι με τη λήξη του προγράμματος θα χορηγείται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό συμμετοχής που θα έχει ισχύ τίτλου σπουδών.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε κύκλου του προγράμματος είναι 15, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε ένα προπτυχιακό εξάμηνο σπουδών ΑΕΙ. Ο απόφοιτος του προγράμματος θα λαμβάνει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 11/3/2014. Σημειώνεται πως η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 24/3/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο ΤΕΙ Αθήνας και ειδικότερα στη Γραμματεία Προγράμματος για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ (τηλ.: 210-5385381,e-mail: , web: ).

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ