«Διόρθωση για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων υπολογιστικών υποδομών»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/04/2020 - 18:11 | Author: Newsroom Ipaidia

 Διευκρίνιση/Διόρθωση επί του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων υπολογιστικών υποδομών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του εν θέματι διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 15η Απριλίου 2020(διαγωνισμοί με Α/Α 89724, 89725, 89726 και 89727),παρέχουμε την εξής διευκρίνιση/διόρθωση:

Διαγράφεται η πρώτη παράγραφοςτου Παραρτήματος Ε’ «Ο Προσφέρων υποχρεούται να υποβάλλει στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού -με ποινή αποκλεισμού -στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη, την τεχνική περιγραφή του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά», η οποία συμπεριλήφθηκε στο κείμενο της διακήρυξης εκ παραδρομής.Διευκρινίζεται ότι στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά»υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β.4.3.2 της οικείας διακήρυξης.Η παρούσαθα αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό χώρο των αντίστοιχων διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

   

  • ideascentral

   europalso