: Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Καλλιάνου σχετικά με τους διορισμούς έδωσε η υφυπουργός παιδείας, .

H ερώτηση

Από το 2010, με ευθύνη του κράτους, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα κάθε χρόνο με την πρόσληψή τους ως αλλά και με τον μόνιμο διορισμό τους. Παρά τον σημαντικό αριθμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κατά το καλοκαίρι του 2021, το πρόβλημα των αδιόριστων πολυτέκνων εκπαιδευτικών της κλειστής λίστας του 2010 δεν επιλύθηκε, αντίθετα έγινε οξύτερο, ενώ η επίλυσή του απαιτεί νομοθετική ρύθμιση.

Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί είναι συμπολίτες μας που έχουν αποδείξει επί σειρά ετών την παιδαγωγική και επιστημονική τους επάρκεια, καθώς και την προσήλωσή τους στη δημόσια εκπαίδευση έχοντας βρεθεί και διδάξει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, αποτελούν οικογενειάρχες με σημαντικές υποχρεώσεις, που ως πολύτεκνοι χρήζουν της φροντίδας της πολιτείας. Της ίδιας πολιτείας που σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις έχει επιδείξει την αρμόζουσα ευαισθησία και έχει επιλύσει αντίστοιχα προβλήματα. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η κυρία Υπουργός: Προτίθεται να μεριμνήσει για την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που να επιλύει με τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό το οξύ και μακροχρόνιο πρόβλημα διορισμού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών;

Η απάντηση

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κοινωνικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψιν για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων από τους οποίους τοποθετούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σε σχολικές μονάδες. Ειδικότερα, ορίζεται ότι μοριοδοτούνται τα κοινωνικά κριτήρια μεταξύ των οποίων και ο αριθμός των τέκνων, ως εξής [Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13, 29.01.2019, άρθρο 57, παρ.γ)] :

«…Κοινωνικά κριτήρια: «αα) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του».

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τα ανωτέρω που αφορούν τον αξιολογικό Πίνακα Α΄ Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης ισχύουν και για την ειδική αγωγή (άρ.58, παρ.1, περ. γ.) και για το Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. (άρ.60, παρ.1, περ.γ). Υπό το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι κατωτέρω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, στις οποίες προβλέπεται η μοριοδότηση των τέκνων των υποψηφίων: α) Για την Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση, η υπʾ αριθμ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 12/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019) για τους υποψήφιους εκπ/κούς Α/θμιας και Β/θμιας των κλάδων κατηγορίας ΠΕ, η υπʾαριθμ. 4ΕΑ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 18/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-05-2019) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΤΕ και η υπʾ αριθμ. 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-05-2019) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΔΕ. β) Για τη Γενική Εκπαίδευση, η υπʾ αριθμ. 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 45/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) για τους υποψήφιους εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, κατηγορίας Π.Ε. και η υπʾ αριθμ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 46/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) για τους υποψήφιους εκπ/κούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε. Για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΤΕ, η υπ’ αριθμ. 1ΓΤ/2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ 3/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/7-2-2020)και για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΔΕ, η υπ’ αριθμ. 2ΓΔ/2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/5-2-2020).

Καταρτίσθηκαν δε οι αντίστοιχοι αξιολογικοί πίνακες με μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων ως αυτά εκτέθηκαν ανωτέρω. Βάσει των τελικών αξιολογικών Πινάκων κατάταξης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διενεργήθηκαν οι διορισμοί μονίμων εκπ/κών στην ΕΑΕ, για πρώτη φορά στην ιστορία (ΦΕΚ 1289 Γ΄). Επίσης, βάσει των τελικών αξιολογικών Πινάκων κατάταξης της Γενικής Εκπαίδευσης, που ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ (και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 6 του ν.4589/2019) έγιναν οι διορισμοί μονίμων εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1817/τ.Γ’/10.8.2021, ΦΕΚ 1818/τ.Γ’/10-8-2021, ΦΕΚ1819/τ.Γ’/10-8-2021, ΦΕΚ 3111/τ.Γ΄/20-12-2021 και ΦΕΚ 3110/τ.Γ΄/20-12-2021) και διενεργούνται και οι προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δεδηλωμένη πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και βαρύτητα στα κοινωνικά κριτήρια στο πλαίσιο μελλοντικής επανεξέτασης του συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών. Η εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ήταν απαραίτητη προκειμένου: α) να μην καθυστερήσουν οι μόνιμοι διορισμοί και β) να συνυπολογιστεί άμεσα η προϋπηρεσία χιλιάδων εκπαιδευτικών. Τέλος, σύμφωνα με το αριθμ. 230-312/31.19/14-01-2020 έγγραφο απόψεων του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υ.ΠΑΙ.Θ., το οποίο αφορά τη δυνατότητα διορισμού εκπαιδευτικών βάσει των πινάκων που συντάχθηκαν κατά τις διατάξεις της περ. α της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και έχει γίνει δεκτό από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων:

«Στην προκείμενη περίπτωση δεν τίθεται με τα υπόψη έγγραφα, ζήτημα σχετικό με την ερμηνεία ή την εφαρμογή συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων και ειδικότερα, της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, η οποία άλλωστε, καταργήθηκε με την περίπτωση γ’ του άρθρου 67 του ν. 4589/2019. Όσον αφορά εξάλλου, την παράλειψη του νομοθέτη να προβλέψει την εξάντληση του ισχύοντος κατά τη θέσπιση της παραπάνω διάταξης, πίνακα πολύτεκνων εκπαιδευτικών, κρίθηκε με την 2424/2018 απόφαση του ΣτΕ, ότι δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης καθόσον, όπως εκτίθεται στο σκεπτικό της απόφασης (σκ. 6): «ο νομοθέτης έχει την ευχέρεια, όχι όμως και την υποχρέωση να θεσπίζει μεταβατικές διατάξεις για την τακτοποίηση προϋφιστάμενων καταστάσεων, σε κάθε δε περίπτωση, δεν είναι υποχρεωμένος να διατηρεί μεταβατικώς το προϊσχύον καθεστώς, εωσότου ικανοποιηθούν πλήρως όσοι ενέπιπταν σε αυτό προ της μεταβολής του…»