Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση του , για την ανάθεση υποστήριξης πράξεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης ανέργων.

Η απόφαση

Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 6272 – 28.12.2021 το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) “” ορίζεται ως συμπράττων φορέας της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας” (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) για την υποστήριξη υλοποίησης των παρακάτω πράξεων και ειδικότερα την υποστήριξη στην καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους:

– Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο/

– Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο.

– Απόκτηση Δεξιοτήτων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγ- μένους τομείς της Οικονομίας».

– Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέρ- γων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας.

– Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας.

– Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών.

– Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό για άνεργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων πράξεων ο Συμπράττων φορέας Ι.Τ.Υ.Ε. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” θα αναλάβει την υλοποίηση διακριτών υποέργων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα θα ορισθούν για το σκοπό αυτό στην Προγραμματική Συμφωνία που θα συναφθεί με την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ειδικότεροι ρόλοι και αρμοδιότητες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα καθοριστούν στην Προγραμματική Συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.