Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει η εγκύκλιος του για την κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα από το νέο σχολικό έτος 2020-21

Η κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα από το νέο σχολικό έτος 2020-21 καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2-4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α′ 109)

όπως αντικαθίστανται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Συγκεκριμένα επέρχονται αλλαγές ως προς τη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος, στις Α ́ και Β ́ τάξεις ως εξής:

Το μάθημα των Αγγλικών θα διδάσκεται για (2) δύο διδακτικές ώρες έναντι (1) μίας, ενώ η Μελέτη Περιβάλλοντος θα διδάσκεται για (3) τρεις διδακτικές ώρες έναντι (4) τεσσάρων.

Τα παραπάνω προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.