Δήμος Πολύγυρου: 6 προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής

Δήμος Πολύγυρου: 6 προσλήψεις καθηγητών φυσικής αγωγής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 31-07-2016 με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» περιόδου 2015-2016,

για τις εξής κατηγορίες πτυχίων :
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
01 ΠΕ 6 Έως Τίτλοι σπουδών:
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 31-07-2016 Πτυχίο του
ΦΥΣΙΚΗΣ τμήματος
ΑΓΩΓΗΣ Φυσικής
Αγωγής &
αθλητισμού της
ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης
ανώτατης
σχολής της
αλλοδαπής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση που πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση- απαραίτητα δικαιολογητικά
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
6 Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α η άλλων ασφαλιστικών ταμείων)ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.τ.λ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την επιθεώρηση εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γ.Γ.Α., ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ
8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ενότητα, σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχτεί β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη , υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεικής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1 -10-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2527/8-10-2013) «έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθληση για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
Κριτήρια Επιλογής- Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3)

Μεταπτυχιακή τίτλοι :(μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master :0,5 μονάδες -διδακτορικό :1 μονάδα)επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και θα γίνεται αθροιστικά βαθμολόγηση τους.

Εμπειρία: το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών χ ώρες απασχόληση το μήνα χ 0,08 μονάδες /120).
Πολυτεκνία : βαθμολογείται με 2 μονάδες

Ανήλικα τέκνα :0.3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο
Μονογονεική οικογένεια :0,3 μονάδες για κάθε ένα τέκνο. Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερής βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. Σημείωση σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη :ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα ,η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.

Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων -Ενστάσεις Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ 104/2015 του Ν.Π. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου και στον Δήμο Πολυγύρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών στα γραφεία του Ν.Π του Δήμου Πολυγύρου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου, (Παλιό Δικαστικό Μέγαρο). Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πολυγύρου, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21Ν.2190/1994).

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !