«Δημοσίευση Ηλεκτρονικής Έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο «Mobility Scoreboard Higher Education Background Report


Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την εκπαίδευση. Δημιουργήθηκε το 1980 και το 1995 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Kαλύπτει τις χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις 3 χώρες της ΕΖΕΣ/ του ΕΟΧ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν). Αποτελείται από τις Εθνικές Υπηρεσίες (National Units), οι οποίες αναπτύχθηκαν από τα εθνικά Υπουργεία Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Δ/νση (European Unit) η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό των δραστηριοτήτων του. Πηγή: www.especial.gr

Ο Πίνακας Κινητικότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση δημοσιεύθηκε το 2016 (1η έκδοση) και συμπεριλαμβάνει 6 δείκτες σχετικά με :  την πληροφόρηση και την καθοδήγηση, την προετοιμασία στις ξένες γλώσσες, την μεταφορά των υποτροφιών και δανείων, τη συμμετοχή των μη- προνομιούχων σπουδαστών, την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και την αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση παρέχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τους έξι δείκτες και την χαρτογράφηση των αλλαγών στις πολιτικές για τη διεθνή κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η έκθεση αφορά τις 38 Ευρωπαϊκές χώρες (43 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ε.Ε.

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ