Τι απάντησε o αναφορικά με την κατάργηση της Σχολής Πατρών

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, την οποία κατέθεσαν ως Αναφορά οιΒουλευτές κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, κ. Νίκος Παπαναστάσηςκαι κ. Γιάννης Δελής, αναφορικά μετην κατάργηση του Νόμου για την ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα, σας γνωρίζουμε ότι:
Στο άρθρο 65 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134Α ́)ήρθη η πρόβλεψη ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθότι όπως αναφέρεταικαιστην αιτιολογική έκθεσητου ν.4623/2019 σχετικά με το άρθρο 65«Η πρόσφατη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση έγινε:
α. χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια,
β. χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης,
γ. χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας,
δ. χωρίς συνολικό σχεδιασμό,
ε. χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότηταςστην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)».
Η έλλειψη των προαναφερθέντων και απαραίτητων προϋποθέσεων, καθώς επίσης και η απουσία εκ μέρους της απελθούσας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)οποιωνδήποτε εχεγγύωνως προς την εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την ίδρυση μιας πανεπιστημιακήςσχολής/τμήματος, δεν δύναται να παραβλεφθεί από τη νυν πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.
Γνώμονας για τη λήψη αποφάσεων στον ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης,είναι εκτός από τα παραπάνω σημαντικά, οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς επίσης η αντιμετώπιση και όχι η ενίσχυση των υφιστάμενων προβλημάτωναναντιστοιχίας μεταξύ της εκπαίδευσης και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας.
Καίριο μέλημα είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικόκαι τις αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές.
Δεδομένων των ζητημάτων αυτών,και μακριά από λογικές του παρελθόντος περί πολιτικού κόστους και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων,ελλείπει η δικαιολογητική βάση για την ίδρυσητέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, δεδομένου μάλιστα ότι οι ουσιαστικές διαδικασίες για την οργάνωση και λειτουργία της εν λόγω Σχολής δεν έχουν προχωρήσει.