Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΜΠΗΣ) του , υιοθετεί την ασύγχρονη διαδικασία επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.) με βάση το αρ. 38, παρ. 2, Ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με αρ. ΔΦ 15/518, ΦΕΚ 211 τ.B’/03.02.2020).

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσεται μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα με τίτλο της διδακτορικής διατριβής “Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης του ΙΕΕΕ 802.11be για Εξαιρετικά Πολύ Πυκνά Δίκτυα WLANs” (“Performance Modeling and Analysis of the IEEE 802.11be for Ultra-dense WLANs”). Ο επιβλέπων της εν λόγω διδακτορικής διατριβής είναι το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΜΠΗΣ, Καθηγητής κ. Περικλής Χατζημίσιος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος προσωρινός τίτλος, καθώς και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

γ) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
δ) Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και βαθμολογίας όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμπεριλαμβανόμενης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

ε) Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
στ) Δύο συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Ερευνητές/τριες Ερευνητικών Κέντρων.

ζ) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια, αν υπάρχουν.

η) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής μεγέθους συνολικά 1000-1200 λέξεων στο οποίο παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές:

η περιοχή της έρευνας
η επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης
οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία της έρευνας
ενδεικτική βιβλιογραφία.
θ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την υποψηφιότητά τους.

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και οι πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.