Διαβατήριο για την επαγγελματική ανέλιξη – Πτυχίο και ξένες γλώσσες