Επιστολή απέστειλε στο φοιτητής από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, περιγράφοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με το παράρτημα διπλώματος του.

Αποφάσισα να σας γράψω λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζω με το . Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας και από τις 14 Οκτωβρίου έχω κάνει αίτηση να μου χορηγηθεί Παράρτημα Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο για χρήση στο εξωτερικό και όλες μου οι προσπάθειες έχουν αποτύχει. Με μία απλή αίτηση, για ένα έγγραφο που έχω κάθε νόμιμο δικαίωμα να μου χορηγήσουν αυτόματα όπως ορίζει ο νόμος, και μάλιστα στην ελληνική και αγγλική, έχω έρθει αντιμέτωπη με μια οδύσσεια γραφειοκρατικών εμποδίων και ελλείψεων του Πανεπιστημίου.

Σε προφορικές επικοινωνίες μου έχουν πει ότι δεν μπορούν να μου χορηγήσουν Παράρτημα Διπλώματος γιατί το Πανεπιστήμιο δεν έχει περάσει σε εσωτερικό κανονισμό τη νομοθεσία από το 2006 και δεν μπορεί να εκδώσει Παράρτημα Διπλώματος.

Στην παρούσα φάση μου έχουν πει ότι θα ετοιμάσουν κάποιο έγγραφο που θα το ονομάζουν “Βεβαίωση” για να εξυπηρετήσουν εμένα ειδικά!! Έχω εξηγήσει ότι μία βεβαίωση δεν είναι αυτό που χρειάζομαι και το επίσημο έγγραφο είναι το Παράρτημα Διπλώματος ή Αναλυτική Βαθμολογία (καθώς επείγει να καταθέσω τα έγγραφα στο εξωτερικό και ένα έγγραφο με τον τίτλο βεβαίωση δεν εμπίμπτει στις κατηγορίες των εγγράφων που πρέπει να προσκομίσω)

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει το παράρτημα διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Το Παράρτημα Διπλώματος είναι απλά ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για τη φύση, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών καθώς και για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διευκολύνοντας την κατανόηση αυτών των πληροφοριών από Α.Ε.Ι., εργοδότες και Οργανισμούς εκτός της χώρας μας.

Όπως ορίζεται στο νόμο και στη σχετική υπουργική απόφαση το βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για τον τύπο και τους τομείς του Παραρτήματος, οι οποίοι ορίζονται σε οκτώ (8). Οι τομείς αυτοί διαμορφώνονται επί χάρτου γραφής χρώματος λευκού, διαστάσεων 30 επί 21 εκατοστών περίπου, σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ5/72535/Β3/18-7-2006 (ΦΕΚ 1091/ 10-08-2006 τ. Β΄), όπως διορθώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β΄).

Πότε Χορηγείται

Το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται μαζί με τον τίτλο σπουδών και εκδίδεται αυτόματα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η ημερομηνία έκδοσής του δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη αυτής.

Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δε συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. Σε κάθε σελίδα του παραρτήματος θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πτυχιούχου και ο αριθμός μητρώου.