Η αναγραφή της των πάνω σε κάθε τίτλο που εκδίδουν τα σχολεία, καταργήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 83 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017). Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει :

«15. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως ιδίως στα απολυτήρια, τα αποδεικτικά απόλυσης και τα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.

β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.
γ) Στην παρ. 7 του άρθρου 26 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 294/1980 (Α΄ 81), διαγράφονται οι λέξεις «και αναγράφεται επί του τίτλου».

Επιπλέον στο άρθρο 32 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018), αναφέρονται τα εξής:

«4. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται ως ‘εξαιρετική’, ‘καλή’ ή ‘’» και

«7. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.

β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.»

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι:

Α. Τα αναφερόμενα περί διαγωγής μαθητών στο

ΠΔ 104/1979, πλέον δεν ισχύουν γιατί καταργήθηκαν με ισχυρότερη, από νομική άποψη, πράξη (ν. 4485/2017).

Β. Δεν υφίσταται πλέον ο χαρακτηρισμός της διαγωγής ως «ΚΟΣΜΙΑΣ» και είναι αυθαίρετη κάθε αντιστοίχιση μεταξύ παλαιών και νέων χαρακτηρισμών της διαγωγής.

Γ. Το ΥΕΘΑ δεν αναφέρεται σε τίτλο αλλά σε «Βεβαίωση ».

Δ. Η βεβαίωση που ζητά το ΥΕΘΑ θα πρέπει να αναφέρεται στη διαγωγή του υποψηφίου «μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της» και άρα δεν είναι απαραίτητη η τελική πράξη χαρακτηρισμού του μαθητή ως προς την διαγωγή του, που γίνεται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, με τη λήξη των μαθημάτων και πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Ε. Δεν είναι υποχρεωτική η ανωτέρω «Βεβαίωση Λυκείου» αλλά μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ή του κηδεμόνα του.

ΣΤ. Καλό είναι να προσαρμοστούν όλες οι αρχές στα νέα δεδομένα.

Ζ. Όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο μέσα από το διαδίκτυο, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι γιατί η μισή αλήθεια είναι ψέμα.