Για τις ανάγκες του οριζόντιου έργου έργου του ΕΚΠΑ με τίτλο «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας», το οποίο υλοποιείται μέσω του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ζητούνται για άμεση πρόσληψη, με σύμβαση έργου, συνεργάτες για την επιστημονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη όλων των υποέργων.

Επιστημονική υπεύθυνη του έργου είναι η Καθηγήτρια του Αγγλικού Τμήματος και Φιλολογίας κ. Β. Δενδρινού. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679 /1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ Β’ 1967 /5.10.07). Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα 1), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (βλ. Παράρτημα 3), στο οποίο θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους.

espa-ergasia.gr,