Με εγκύκλιο που απεστάλη στους πρυτάνεις των ΑΕΙ, οι πειθαρχικές διώξεις μελών θα πρέπει να γίνονται γνωστές στο .
Η εγκύκλιος

1. Οι πειθαρχικές διώξεις μελών Δ.Ε.Π., οι οποίες ασκούνται από τον Πρύτανη (κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.) πρέπει να γνωστοποιούνται στην / στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εξέταση εκ μέρους της / του, της σκοπιμότητας λήψης του διοικητικού μέτρου δυνητικής αποχής του μέλους Δ.Ε.Π. από τα καθήκοντά του (αρθ. 26 παρ. 1 του Π.Δ. 160/2008).

2. Τυχόν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες τίθενται υπόψη σας και εμπεριέχουν αμετάκλητη καταδίκη μέλους Δ.Ε.Π. του Ιδρύματός σας, πέμπονται αμελλητί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., κατά τις διατάξεις του αρθ. 3 του Ν.249/1976. Το σχετικό έγγραφο συνιστάται να κοινοποιείται στην / στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς ενημέρωση.