Αυξήσεις – φωτιά στα πρόστιμα και τους πρόσθετους φόρους για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή φόρων, τη μη υποβολή, την ανακριβή υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων προβλέπονται από το 2014 με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Από την 1η-1-2014, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το φόρο που οφείλει, ια χρεώνεται επιπλέον με υπέρογκα ποσά προστίμων και τόκων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνουν την αρχική οφειλή! . > .