Τι αλλάζει για την εισαγωγή υποψηφίων στις – Κατατέθηκε στη βουλή η τροπολογία για τους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η απόσπαση στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής, η εκλογή συνδικαλιστικών οργάνων των αστυνομικών με ενιαίο ψηφοδέλτιο, και η εισαγωγή διαφοροποίησης μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων για πρόσληψη στις της Ελληνικής Αστυνομίας, (ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ για τους άνδρες και 1,63 μ για τις γυναίκες) περιλαμβάνονται σε τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία του Εθελοντισμού.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, με την υπόψη τροπολογία:

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης, με κ.υ.α., αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4354/2015, στο προσωπικό που συμμετέχει στις επιτροπές διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 11 του ν.4760/2020).

Προβλέπεται η απόσπαση στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω:

α. μακροπρόθεσμων αποσπάσεων, με καταβολή αποζημίωσης απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, χωρίς να δικαιούνται διαφορά επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής καθώς και καμία άλλη δαπάνη μετακίνησης του ν.4336/2015,

β. βραχυπρόθεσμων αποστολών και μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης, με καταβολή αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μίσθωσης μεταφορικού μέσου, τα οποία καταβάλλονται από τον φορέα, εφόσον δεν δύναται να καταβληθούν απευθείας από τον ανωτέρω Οργανισμό και επιστρέφονται από αυτόν ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό. Για τα εν λόγω ποσά αποζημίωσης και εξόδων, τα οποία υπόκεινται σε κρατήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4336/2015, προβλέπεται, αναδρομικά από την 27η.1.2021, ότι:

αναγνωρίζονται βάσει των υποβληθέντων παραστατικών και ορίων που καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, και σε περίπτωση θέσπισης μοναδιαίου κόστους από τον εν λόγω Οργανισμό, η εκάστοτε αποζημίωση ή έξοδο ανέρχεται στο ύψος του μοναδιαίου κόστους, ανεξαρτήτως του ποσού που δαπανήθηκε από τον μετακινούμενο,

Το ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που επιστρέφεται από τον Οργανισμό ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

Προβλέπεται: i) η δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού της Κατηγορίας 1 της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) που αναπτύσσεται στην Ελληνική επικράτεια, από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τον κατεχόμενο εξοπλισμό, τα πυρομαχικά και τον λοιπό εξοπλισμό και ii) η ρύθμιση, με υπουργική απόφαση, ειδικότερων θεμάτων που άπτονται της εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού.

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την τακτοποίηση, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου. Ειδικότερα, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και μπορούν να αναληφθούν, να εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν:

α. μέχρι την 31η.12.2021, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους, δαπάνες των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, ακόμα και σε βάρος της οικείας Πάγιας Προκαταβολής. Σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, το αίτημα για την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων του αστυνομικού προσωπικού που μετακινείται καθώς και η έκδοση των αποφάσεων αυτών, μπορούν να πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο χρόνο,