: Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Προκήρυξη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Θέσεις ωρομίσθιων

Αγγλικών (ΠΕ)-Γαλλικών (ΠΕ)-Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)-Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)-Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)-Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ)-Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ).

Αιτήσεις-Δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier).

Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Θα χορηγείται επίσης από τις κατά τόπους Εκπαιδευτικές Μονάδες.

Αποκλειστική προθεσμία

Η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.