ΑΣΕΠ 2008: Διορισμός των εκπαιδευτικών που δικαιώθηκαν

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/01/2019 - 17:33 | Author: Newsroom Ipaidia

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η διάταξη του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει τον διορισμό όσων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008 δικαιώθηκαν με αποφάσεις διοικητικού δικαστηρίου.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/3.6.2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/8.10.2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

530/15.10.2008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/15.10.2008), που είχαν συμπεριληφθεί στους πίνα- κες κατάταξης, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε κενές οργανι- κές θέσεις και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργα- νικών θέσεων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις,οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδή- ποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές, εφόσον έχει εκδοθεί ως προς αυτούς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παρά- λειψης διορισμού τους.

2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 κα- λούνται άπαξ προς διορισμό με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. και μέχρι την πλήρωση του συνολικού αριθμού των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που αντιστοιχούσε στις θέσεις που καλύφθηκαν με τον διορισμό εκπαιδευ- τικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 2 περίπτωση α ́ υποπερίπτωση ββ ́ και της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α ́138), παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3687/ 2008 (Α ́159) και των παραγράφων 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α ́71).

3. Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
Δείτε όλο το ΦΕΚ εδώ

Loading...


  • europalso   ideascentral