Προκήρυξη κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α, στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών με χρήση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής».

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (υπ’ αρ. 17/14.07.2020 συνεδρίαση) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, περ. α’ του ν. 4521/2018 (Α’ 38), την υπό στοιχεία Φ.121.1/8600/Ζ2/22.01.2020
απόφαση της ΥΠΑΙΘ και την υπ’ αρ. 3026/11 και 16.06.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την
προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, λόγω άγονης εκλογής και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)