Την έδρα διδασκαλίας και έρευνας Jean Monnet (πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Erasmus+) έλαβε για δεύτερη τριετία ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και ΜΜΕ και αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ, Χρήστος Φραγκονικολόπουλος.

Γνωστικό αντικείμενο της έδρας για την τριετία 2020-2023 είναι η Δημόσια Διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στόχος είναι διερευνηθεί πώς τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν τη δημόσια διπλωματία της ΕΕ, αφενός κατευθύνοντάς την στην ενασχόληση με τα πιο σημαντικά εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα και αφετέρου προς την ανάληψη και αξιοποίηση διαλεκτικών διαδικασιών. Η πρώτη έδρα Jean Monnet είχε απονεμηθεί στον καθηγητή για την τριετία 2016-2019 και είχε γνωστικό αντικείμενο “Δημοσιογραφία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης”.

Μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, workshops και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και τη διδασκαλία δύο προπτυχιακών και δύο μεταπτυχιακών μαθημάτων θα εξεταστεί σε ποιον βαθμό οι νέες μορφές επικοινωνίας και ενημέρωσης αλλάζουν τον ρόλο της παραδοσιακής δημόσιας διπλωματίας, ενισχύοντας και τον ρόλο της κοινωνίας πολιτών και σε ποιο βαθμό η επικοινωνία μέσω του διαλόγου απαιτεί από τα κράτη-μέλη και τους θεσμούς της ΕΕ να ξεπεράσουν τις θεσμικές ανησυχίες/προτεραιότητές τους και να στρέψουν την προσοχή τους προς την παροχή δημόσιων αγαθών/την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων.