ΑΠΘ Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας: Αιτήσεις – Δικαιολογητικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/08/2020 - 12:50 | Author: Newsroom Ipaidia

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

(κωδικός MIS: 5063502), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2584/15-05-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 841/28- 07-2020 και στη Συνεδρίαση 842/31.07.2020 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας), συνοδευόμενη από τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή pdf:

1. Πτυχίο/Δίπλωμα (αντίγραφο)

2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (αντίγραφο)

3. Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών (αντίγραφο) με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2010

4. Κάθε πρόσφορο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται τυχόν μεταδιδακτορική έρευνα συναφής με το επιστημονικό πεδίο

5. Βιογραφικό Σημείωμα

6. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του επιστημονικού πεδίου

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη)

8. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας του αντίστοιχου τμήματος (αποκλειστικά για υποψηφίους υποτρόφους των τμημάτων αγγλικής/γαλλικής/γερμανικής/ιταλικής φιλολογίας)

9. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 (C1) από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, ακολουθώντας τις σχετικές αναρτημένες οδηγίες.

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα λήγει την 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00. Η υποβολή αιτήσεων μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα είναι εφικτή.

Επίσης, η υποβολή αιτήσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (όπως αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολή φακέλου στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κ.λπ.) δε θα γίνεται δεκτή.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων (email: [email protected]).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: