Απολύονται οι πρώτοι 79 εκπαιδευτικοί !!!

Διαπιστωτική πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας των υπόλοιπων 1708 εκπαιδευτικών, από 22 Μαρτίου 2014 μέχρι την έκδοση τελικών πινάκων διάθεσης

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Διαπιστωτική πράξη στην οποία αναφέρονται τα 1708 ονόματα των εκπαιδευτικών που παραμένουν σε διαθεσιμότητα μετά την 22/3.

Ο παραλογισμός/εμπαιγμός μεγάλος!! 79 συνάδελφοι που απολύονται, 1709 προκηρυγμένες θέσεις, 1708 εκπαιδευτικοί παραμένουν σε διαθεσιμότητα και όμως θα απολυθούν επιπλέον, πάνω από 200 συνάδελφοί μας!!!!!!!!!

Μόνο στην Ελλάδα της Συγκυβέρνησης των Μνημονίων συμβαίνουν αυτά.

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε :

Την παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, από 22 Μαρτίου 2014 μέχρι την έκδοση τελικών πινάκων διάθεσης από τα αρμόδια όργανα και μέχρι τη δημοσίευσή τους στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης μετάταξης/μεταφοράς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ.74 τ.Α΄/26-3-2014):

του Υπουργείου Παιδείας.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Να μην απολυθεί κανείς εκπαιδευτικός