Απάντηση του υπουργού σε Αναφορά για τη πρόσληψη τρίτεκνων αναπληρωτών στην Δευτεροβάθμια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/01/2016 - 09:57 | Author: Newsroom Ipaidia

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε Ανακοίνωση- Καταγγελία εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ 01 την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ.Γεώργιος Ουρσουζίδης σχετικά με τη πρόσληψη τρίτεκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με μικρότερο αριθμό κατάταξης από εκείνη των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα άρθρο 1, παρ.

8 του ν. 3194/2003,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), σε συνδυασμό με του άρθρου 36 παρ. 27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) ορίζεται ότι:

«Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄):

«α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων ως ακολούθως:

αα) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους.

ββ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.

γγ) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση.

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

β) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση α΄. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον Πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι, εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.»

Οι πίνακες από τους οποίους γίνονται οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κατά τη μεταβατική περίοδο, και αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010, είναι οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) στους οποίους προβλέπεται η πρόταξη των πολύτεκνων εκπαιδευτικών (άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 267 Α΄). Από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και του άρθρου 12 παρ. 3 της αρ. 35557/Δ2/9-4-2003 Υ.Α., με την οποία ρυθμίζονται θέματα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, προκύπτει ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, προτάσσονται στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων κατά πίνακα (πίνακας Β΄ με προϋπηρεσία και πίνακας Γ΄ με μηδενική προϋπηρεσία). Οι πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2015-2016 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Στις διατάξεις του σημείου α της παρ. 4, του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) ορίζονται τα εξής:

«Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:« γ) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 – 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον πίνακα που συντάσσεται με βάση την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό. Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους. Επομένως, υπάρχει περίπτωση να προσληφθεί τρίτεκνος εκπαιδευτικός από τον πίνακα μηδενικής προϋπηρεσίας προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσοστό του 20% ανά φάση πρόσληψης και να προσπεράσει όλους όσοι βρίσκονται σε υψηλότερη θέση από αυτόν αφού το σύστημα ψάχνει μόνο για τρίτεκνους. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη»».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εν λόγω διάταξη είναι ευεργετική και μεριμνά για την πρόσληψη των τριτέκνων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) της κτήσης πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών και β) της σειράς εγγραφής στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της περ. α, της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ138 Α΄). Επιπλέον στην ανωτέρω διάταξη δεν προβλέπεται πρόταξη των τριτέκνων έναντι των λοιπών εγγεγραμμένων στον οικείο πίνακα αναπληρωτών, όπως ευθέως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) για τις κατηγορίες των πολυτέκνων και των πασχόντων από ομόζυγο μεσογειακή αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας.

Τα ανωτέρω επαναλαμβάνονται και στην υπ’ αριθμ. 132812/Ε2/25-8-2015 (ΦΕΚ 1842 Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)», στην οποία, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται ότι:

«Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών αλλά κατατάσσονται σε αυτούς βάσει των μορίων προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, τα οποία κατέχουν. Η πρόσληψη τους, δε, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό των προσληφθέντων τρίτεκνων ως αναπληρωτών εκπ/κών δεν ισχύει ανά περιοχή πρόσληψης αλλά επί του συνόλου των προσλήψεων της κάθε φάσης.»

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αντιμετωπίζει με ευαισθησία τα αιτήματα των υποψηφίων εκπαιδευτικών είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, ειδικά όταν αυτά αφορούν σε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα των αιτούντων, υπό το πρίσμα, όμως, του ισχύοντος νομικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα διορισμών και προσλήψεων.

Loading...
  • europalso

    ideascentral