ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΝΥΣΕΙ ΔΥΟ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης, προβλέπει η παράγραφος 3, του άρθρου 30* του σχεδίου νόμου «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

 

Μ άλλα λόγια δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, για την ίδια θέση όσοι έχουν διανύσει δύο θητείες στις κάτωθι θέσεις:

 

α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,

 

β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

δ) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου,

 

ε) Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

 

στ) Διευθυντών νηπιαγωγείων,

 

ζ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,

 

η) Διευθυντών γυμνασίων,

 

θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),

 

ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),

 

ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),

 

ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων,

 

ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων,

 

ιδ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),

 

ιε) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,

 

ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων,

 

ιζ) Προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων,

 

ιη) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων,

 

ιθ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γυμνασίων,

 

κ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γενικών λυκείων,

 

κα) Διευθυντών μουσικών σχολείων,

 

κβ) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων και

 

κγ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

 

και

 

α) Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

 

β) Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α.,

 

γ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

 

*Άρθρο 30

 

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

 

 

 

3. Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Ως όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοούνται στο σύνολό τους οι θέσεις των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

 

 

 

Βασίλης Βούγιας