Αναδιατυπωμένο είναι το άρθρο για τις θητείες και την υποψηφιότητα στο νομοσχέδιο για τις δομές  – Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται  ότι τίθεται για τα ανώτερα στελέχη ανώτατο όριο θητειών σε όμοια θέση με σκοπό την προαγωγή της κινητικότητας σε θέσεις ευθύνης. Τα στελέχη μπορούν να διεκδικήσουν όμοια θέση ύστερα από τη μεσολάβηση μιας μόνο θητείας όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση:

Και σύμφωνα με το άρθρο 30:

ΔΥΟ ΘΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., και με την επιφύλαξη των περιπτ. ε΄, η΄ και θ’ της παρ.3 του άρθρου 27 και των παρ. 5 και 7 του άρθρου 29, δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη διαδοχική θητεία, ύστερα από την ολοκλήρωση δύο (2) συνεχόμενων θητειών πλήρων διδακτικών ετών, σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου νοούνται οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως και γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.