Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ψηφίζεται σημερα 4/2 από τη Βουλή , περιλαμβάνεται το άρθρο 39 «Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων – Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας».

 

 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

 

Η Σχολή που ιδρύεται, συγκροτούμενη από την Πυροσβεστική Ακαδημία, την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων, αποτελεί ένα νέο οιονεί ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Ακαδημία, που εξακολουθεί να διέπεται και από το π.δ. 174/1983 για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού και περιλαμβάνει τις σχολές  Αξιωματικών  Αρχιπυροσβεστών  Πυροσβεστών  Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης  Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών «ανωτατοποιείται» σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, σε τέτοιο βαθμό που μπορεί (αρ. 39, παρ. 7.β και παρ. 23) «να σχεδιάζει και να υλοποιεί … σε συνεργασία με ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμουν σε Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε ιδιώτες, μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης …».

 

Με το νομοσχέδιο η Σχολή Πυροσβεστών χορηγεί «πτυχίο ισότιμο των αντίστοιχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (αρ.39, παρ.13.β), η Σχολή Αξιωματικών «είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά» (αρ.39, παρ. 15), και η Σχολή Αρχιπυροσβεστών «ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές» (αρ.39, παρ. 16). Είναι προφανές, από τη διατύπωση των συγκεκριμένων διατάξεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πρόσφατες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (κατάργηση των ΤΕΙ), ότι το άρθρο 39 είναι ένα σχέδιο αναβάθμισης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που ανασύρθηκε από κάποιο συρτάρι χωρίς σύγχρονη επεξεργασία. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα έπρεπε, πριν βάλει την υπογραφή του στο νομοσχέδιο, να αναπέμψει στους συμβούλους του το άρθρο 39 προκειμένου να διατυπωθεί με σύγχρονη επεξεργασία ώστε να εξασφαλίζει ουσιαστική αντί ονομαστικής δήθεν «ανωτατοποίησης» της πυροσβεστικής Ακαδημίας. Εξίσου προφανές είναι ότι με ονομαστική χορήγηση ισοτιμίας, χωρίς ακαδημαϊκά εχέγγυα, δεν γίνεται αναβάθμιση, και ότι τέτοιες πρακτικές αποτελούν υποβάθμιση των ακαδημαϊκών τίτλων που αντιστοιχίζονται.

Στην Ελλάδα, εκτός από τις Σχολές – Ακαδημίες των Σωμάτων Ασφαλείας, λειτουργούν οι Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ). Όμως το προβλεπόμενο καθεστώς για την Πυροσβεστική Ακαδημία και την νέα «Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων» δεν συμβαδίζει με τον τρόπο λειτουργίας των ΑΣΕΙ. Με το άρθρο 39 επιχειρείται μια fast-track ονομαστική αναβάθμιση – ανωτατοποίηση, χωρίς διαδικασίες αξιολόγησης που ισχύουν για τα ΑΕΙ και χωρίς επιλογή προσωπικού με ακαδημαϊκά κριτήρια. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά και την πρόσφατη αποδιάρθρωση και την ισοτίμηση των κολεγίων, δεν αντέχει πρόσθετες υποβαθμίσεις των τίτλων σπουδών. Άλλωστε, με τον πρόσφατο νόμο 4653/24.01.2020, ιδρύθηκε η ΕΘΑΕΕ η οποία “συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της επιχορήγησης των Α.Ε.Ι. και αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των ΑΕΙ”. Η υπουργός Παιδείας θα έπρεπε, πριν συνυπογράψει το νομοσχέδιο, για να είναι συνεπής με αυτά που ψηφίζει, να απαιτήσει το σχέδιο ίδρυσης της νέας σχολής (νέου ΑΕΙ) να αποσταλεί στην ΕΘΑΕΕ προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει, και επίσης να προβλέπεται η αξιολόγησή της. Ζητάμε την απόσυρση του αρ.39 του νομοσχεδίου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κλπ» προκειμένου να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί, ώστε η λειτουργία των νέων Σχολών να εναρμονιστεί με το καθεστώς των Σχολών των ΑΣΕΙ και να αξιολογείται ανάλογα με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε δε περίπτωση να αποσυρθεί οπωσδήποτε το εδάφιο β της παρ. 7, και η παρ. 23 για υλοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που είναι απαράδεκτο να παρουσιάζεται έστω και σαν δυνατότητα πριν την ακαδημαϊκή καθιέρωση της νέας Σχολής.