Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περιέχεται διάταξη για εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ τρίμηνης διάρκειας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εξ αιτίας των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία covid-19.

Oι διατάξεις

Αρθρο 1. προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 – Τροποποίηση των Παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021. Η διάταξη αφορά στους μόνιμους ή προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.), τους μαθητές και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Αρθρο 2. Αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021. Αφορά στους υποψηφίους για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής.

Αρθρο 3. Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022. Αφορά στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αρθρο 4. Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία πάσης Φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.