«Παράθυρο» στην ακαδημαϊκή αναγνώριση των διετών πτυχίων Νομικής της Κύπρου κατά βάση, αλλά και άλλων χωρών της αλλοδαπής, ανοίγει το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας παράνομη την απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ να μην αναλαμβάνει τη αξιολόγηση της ισοτιμίας τους με τα ελληνικά.

Ο ΔΟΑΤΑΠ είχε προσπαθήσει να βάλει φρένο στη βιομηχανία τίτλων σπουδών που αποκτούνταν με το αζημείωτο σε λιγότερο από 3 χρόνια σπουδών. Έτσι, είχε αποφανθεί τον Ιούνιο του 2015 ότι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της νομοθεσίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση ισοτιμίας αλλοδαπών τίτλων οι σπουδές στο ελληνικό δίκαιο.

Συγκεκριμένα είχε αποφασίσει: «Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου σπουδών Νομικής, ο οποίος απονέμεται στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου». Η αναγνώριση αλλοδαπού τίτλου σπουδών ο οποίος αφορά στο περιεχόμενο των ακαδημαϊκών σπουδών Νομικής στα τμήματα Νομικής των Ελληνικών ΑΕΙ ως ισοτίμου με τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα τμήματα Νομικής των Ελληνικών ΑΕΙ, δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της νομοθεσίας για αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας αλλοδαπών τίτλων (ν. 3328/2005)».

Ακολούθησε γνωμοδότηση του ΣτΕ -που πλέον κατέληξε σε ακυρωτική απόφαση- κατά της πράξης του οργανισμού.

Σε συνέχεια ο ΔΟΑΤΑΠ ζητούσε από το Μάιο του 2016 και από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (λόγω προηγούμενων σπουδών) σε πρόγραμμα Νομικής στη Κύπρο, «την προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικό για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου, βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος αποφοίτου, ως ασκουμένου στο δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου».
Πάντως, η ουσία της υπόθεσης δεν έχει κριθεί.

Αναμένεται η απόφαση για την άμεση εγγραφή των πτυχιούχων στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων, άνευ εξεταστικής δοκιμασίας (επαγγελματικά προσόντά). Αυτό έχει παραπεφθεί στην 7μελή σύνθεση του Γ΄ τμήματος λόγω σπουδαιότητας