υπηρεσίας από προσωρινούς λόγω απαγορευτικού δρομολογίων

Υπέρβαση προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας από προσωρινούς αναπληρωτές λόγω απαγορευτικού ακτοπλοϊκών δρομολογίων ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 159712/Ε1/25.9.2018 (ΑΔΑ: 6Χ4Ρ4653ΠΣ-ΝΙΔ) Υ.Α. και το από 25/9.2018 δελτίο τύπου του Υπ.Π.Ε.Θ. περί πρόσληψης 431 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ως προσωρινών αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατή η ανάληψη υπηρεσίας από τους  προσωρινούς αναπληρωτές που προσλήφθηκαν με την ανωτέρω σχετική υπουργική απόφαση εντός της προθεσμίας που τέθηκε (μέχρι 27.9.2018) λόγω απαγορευτικού ακτοπλοϊκών δρομολογίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.) (Ν. 2690/1999 – ΦΕΚ 45 Α’),  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρ. 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α’).  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, «υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε  περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων  γνωστών στην υπηρεσία».

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από τον αναπληρωτή σχετικής βεβαίωσης από τα κατά  τόπους λιμεναρχεία, που υποβάλλεται με δήλωσή του στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου αναλαμβάνει υπηρεσία, μετά τη λήξη του απαγορευτικού απόπλου.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ