Ανακαθορισμός ύψους επιχορήγησης Δημοσίων για το οικονομικό έτος 2017

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 1 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141Α). 3. Τις διατάξεις του αρ. 50 παρ. 8 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66Α). 4. Το Π.Δ. 70/2015 «… Μετονομασία του ΥΠΟΠΑΙΘ σε ΥΠ.Π.Ε.Θ. …» (ΦΕΚ 114Α/22-9-2015). 5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/05-11-2016). 6. Την αρ. Φ.1/Α/504/211486/Β1/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7. Την αρ. 39765 /Β2 /08-03-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ύψους επιχορήγησης Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, Δημοσίων Βιβλιοθηκών για το οικονομικό έτος 2017. 8. Το αρ. 6122/03-07-2017 έγγραφο προς το γραφείο του Υπουργού.

Διαβάστε αναλυτικά:

ΔΕΙΤΕ