1. Σχετικά με προβλήματα στην αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ και ΕΒΠ για μισθολογική εξέλιξη οι συνάδελφοι καλό είναι να αναζητούν τις σχετικές αποφάσεις στη Διαύγεια και στις ΔΕ, ώστε να υποβάλλουν τις σχετικές ενστάσεις τους άμεσα προς το ΠΥΣΕΕΠ.

του Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΕ29, Αιρετού ΠΥΣΕΕΠ Αττικής

Οι ΔΕ έχουν υποχρέωση να ολοκληρώνουν την κατάταξη των συναδέλφων στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια και να αποδίδουν άμεσα τα αναδρομικά . Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί οι προυπηρεσίες που έχουν ήδη εγκριθεί από πέρυσι. Στη συνέχεια θα περάσουν νέες προυπηρεσίες και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αφού βέβαια ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας.

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι οι βεβαιώσεις προυπηρεσίας για μοριοδότηση δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις για μισθολογική εξέλιξη και πρέπει να αναζητούν νέες και κατάλληλα διατυπωμένες σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής εγκυκλίου: ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ με Θέμα:” Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄)” , όπου αναφέρεται ότι: “η προϋπηρεσία για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης αποδεικνύεται, πέρα από την προσκόμιση των σχετικών ενσήμων και από πιστοποιητικά των αρμόδιων Υπηρεσιών, που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται : οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών”.

2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΕΠ και ΕΒΠ για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, με βάση τον Ν.4354/15 και τον Ν.4452/17 αντίστοιχα. Επισημαίνουμε ότι οι προυποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη και των μονίμων είναι αυτές που προβλέπει ο Ν.4354/15 και διαφέρουν από αυτές για βαθμολογική εξέλιξη.

Για παράδειγμα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4452/15 εγκρίνεται, για βαθμολογική εξέλιξη και μόνον, προυπηρεσία η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία, έως 7 έτη, συναφής στον κλάδο, που αποκ1τήθηκε μετά την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος – όπου απαιτείται – με οποιοδήποτε είδος σύμβασης “(π.χ. αα) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή ή/και ββ) εξαρτημένη μισθωτή εργασία , κλπ)”.

Αντίθετα η ίδια προυπηρεσία, με βάση τον Ν. 4354/15 είναι δυνατό να μην εγκρίνεται για μισθολογική εξέλιξη, αφού δεν προσμετρώνται προυπηρεσίες με συμβάσεις έργου ή προυπηρεσίες που δεν αφορούν σε ΝΠΔΔ που επιχορηγούνται τουλάχιστον κατά 50% από τον κρατικό προυπολογισμό. Όμως προσμετρώνται προυπηρεσίες ανεξάρτητα την συνάφεια με τον κλάδο εφ όσον πληρούν τις προυποθέσεις του παραπάνω νόμου.

Σημειώνουμε επίσης ότι με βάση τον Ν.4354/15 δεν προσμετρώνται προυπηρεσίες από 31-12-15 έως τέλους του 2017.

***Επισημαίνουμε ότι πλέον και οι αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων του μόνιμου προσωπικού πρέπει να απευθύνονται στο ΠΥΣΕΕΠ , βάσει του πρόσφατα δημοσιευμένου στο ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 νόμου 4589/2019, που περιέχει διατάξεις που τροποποιούν το ΠΔ 1/2003, σχετικά με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μας συμβουλίων.