Αναδρομικός διορισμός μιας (1) εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 σε συμμόρφωση προς την αριθμ. πρωτ. 902/2016 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
ΔΕΙΤΕ

Αναδρομικός διορισμός 6 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 σε συμμόρφωση προς τις αριθμ. πρωτ. 123/2016, 205/2016 και 752/2016 αμετάκλητες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
ΔΕΙΤΕ