Την τροποποίηση της αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β’ 1890) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Τομέων και ανά (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/ 2016 (Α’ 83), υπέγραψε ο υφ. Παιδείας Δ. Μπαξεβανάκης.

H απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης