Αιτήσεις για μεταθέσεις εκπαιδευτικών εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από 19/1

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/01/2016 - 12:23 | Author: Newsroom Ipaidia

«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σχ. έτ. 2015- 2016»

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-11 και 15 της αριθ.

26139/Α2/03-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προσαρμογή των διατάξεων … για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης», όπως ισχύει κατόπιν των ρυθμίσεων που επήλθαν με τις διατάξεις της παρ. 2, υποπεριπτώσεις α), β) και γ) του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/A/2013) «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»,

Κ Α Λ Ε Ι

τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να μετατεθούν από το Σχολείο όπου είναι τοποθετημένοι σε οργανική θέση σε άλλο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, να υποβάλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, σχετική αίτηση μέσω της διεύθυνσης του σχολείου τους, από 19/01/2016 έως και 26/01/2016 .

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: