Διευκρινίσεις για την υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από την ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας  – Υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ

·YA 64055 ΦΕΚ 1326 τ. Β΄2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ……»

·ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ….»

 

Χρόνος υποβολής: ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2017 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/04/2017
ώρες: 09:00- 13:00
Τρόπος υποβολής: είτεΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

είτεΣΥΣΤΗΜΕΝΑ με το ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή

Δικαιολογητικά: 1)Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση στην ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ΚΑΙ ΜΟΝΟ, μπορούν αν επιθυμούν να συνυποβάλλουν με την αίτησή τους:

i.Εφόσον έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα νέα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και κατά το χρόνο πρόσληψης.

ii.Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με αναπηρία, σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή είναι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου την σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄).

iii.Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

iv.Μόνο οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται για πρώτη φορά από υποψηφίους (συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής), ακόμη και αν τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους.

v.Τα νέα δικαιολογητικά που έχουν στην κατοχή τους ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον ήδη υπάρχοντα φάκελό τους (πχ πιστοποιητικό ελληνομάθειας, ορθές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.).

2)Σε κάθε άλλη περίπτωση οι υποψήφιοι καταθέτουν ΟΛΑ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

ΚΛΑΔΟΙ ΕΕΠ: ·ΠΕ21 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΑΕΙ

·ΠΕ26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΤΕΙ

·ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΑ

·ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

·ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

·ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

·ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΏΝ

·ΠΕ29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

·ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

·ΠΕ31 ΝΟ ή ΠΕ31 ΚΙ ή ΠΕ31 ΠΡ

 

Προτιμήσεις: ·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΛΚΙΣ

·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

·ΚΕΔΔΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

·ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

·ΚΕΔΔΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

·ΚΕΔΔΥ ΚΙΛΚΙΣ

·ΚΕΔΔΥ ΠΕΛΛΑΣ

·ΚΕΔΔΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

·ΚΕΔΔΥ ΣΕΡΡΩΝ

·ΚΕΔΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ: ·Η ΑΙΤΗΣΗ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσληφθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

·Συμπληρώστε ΟΛΑ τα πεδία που σας αφορούν χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ø3η σελίδα: Συμπληρώστε τις ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ σας. Προτείνεται να αναφέρετε ξεχωριστά την προτίμησή σας σε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και ξεχωριστά αυτή σε ΚΕΔΔΥ. Πχ Δ/ΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΕΔΔΥ ΠΙΕΡΙΑΣ κλπ με τη σειρά που εσείς θα επιλέξετε.

Ø4η σελίδα: ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ και ΑΡΙΘΜΗΣΤΕ τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:

1ο.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή του ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

2ο.ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

i.πτυχίο

ii.μεταπτυχιακό

iii.διδακτορικό

ΑΝ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ:

i.αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ

ii.μετάφραση του τίτλου σπουδών

iii.ξενόγλωσσος αρχικός τίτλος σπουδών

3ο.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ κλπ όπου απαιτείται ή υπάρχει)

4ο.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ όπου απαιτείται.

5ο.Πρόσφατο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (υποψήφιοι με αναπηρία άνω του 67%)

6ο.Πρόσφατο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (αφορά τους υποψήφιους που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία άνω του 67%)

7ο.Πρόσφατο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (αφορά τους υποψήφιους που είναι τρίτεκνοι γονείς)

8ο.Πρόσφατο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ (αφορά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι γονείς)

9ο.Βεβαιώσεις ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ:

i.σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη

ii.στον Δημόσιο Τομέα ή στον Ιδιωτικό Τομέα στον κλάδο με τον οποίο μετέχει ο υποψήφιος στη εν λόγω διαδικασία πρόσληψης

iii.βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα με την οποία αποδεικνύεται η εν λόγω προϋπηρεσία.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουντα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 

ØΣΥΝΑΦΕΙΑ

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν συνάφεια σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας του Μ.Τ.Σ., στην οικεία ΠΔΕ εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία.

 

ØΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:

Η προϋπηρεσία του τρέχοντος σχολικού έτους 2016-2017 υπολογίζεται έως την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης σε πίνακες της παρούσας πρόσκλησης και θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018.

 

Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης) πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά:

1)ο κλάδος πρόσληψης

2)η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης

3)οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα

4)Το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης,

στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση του υποψηφίου.

 

ΔΕΝ προσμετράται σαν προϋπηρεσία και ΔΕΝ μοριοδοτείται η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων (προγράμματα stage) και η πρακτική άσκηση,.

 

Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ.3 του ν. 3528/2007 αντίστοιχα), μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

 

ØΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τροποποιήθηκε το ποσό μοριοδότησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

·Στην προϋπηρεσία που αποκτήθηκε ως αναπληρωτή ή ωρομισθίου στον ίδιο κλάδο της προς πλήρωση θέσης.

·Στους υποψήφιους με αναπηρία μεγαλύτερη από 67%

·Στους υποψήφιους που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία μεγαλύτερη από 67

·Στους υποψήφιους πολύτεκνους γονείς υπό την έννοια της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006

·Στους υποψήφιους τρίτεκνους γονείς υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ.1 του ν. 3454/2006

·Στο βαθμό πτυχίων των ΕΒΠ

 

ØΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης και εκδίδει σχετική απόφαση.