Αίτημα ΣΑΚΕΑ για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/05/2019 - 18:32 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι Στο άρθρο 57 του νόμου 4589 (Τεύχος Α’13/29.01.2019), με βάση τον οποίο θα καταρτίζονται πλέον οι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ορίζεται ο νέος τρόπος μοριοδότησης των κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:

ΣΑΚΕΑ

(α) τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, (β) αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.

Δεδομένου ότι προβλέπεται πλέον μοριοδότηση για την κατάταξη όλων των συναδέλφων που είναι γονείς, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (α), αλλά και των συναδέλφων που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες της περίπτωσης (β), θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη κατάργησης των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 8 της αρ. 35557/Δ2/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465 Β΄), που ρυθμίζουν τον τρόπο τοποθέτησης των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες και την έκδοση νέας απόφασης, όπου θα ορίζεται ρητά ότι η τοποθέτηση των αναπληρωτών θα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον ενιαίο πίνακα. Είναι αυτονόητο ότι η μοριοδότηση του ίδιου κριτηρίου για δεύτερη φορά (κατάταξη και τοποθέτηση σε περίπτωση πρόσληψης) θα λειτουργήσει καταφανώς εις βάρος των συναδέλφων που δεν ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις, προκαλώντας αδικίες και κοινωνικές ανισότητες.

Ταυτόχρονα, για λόγους ισονομίας και αξιοκρατίας, αιτούμαστε την τροποποίηση του ΠΔ 50/1996, άρθρο 15 – όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 άρθρο 13 – που αφορά στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης), ώστε να περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις αυτές και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso