Το σχέδιο νόμου για τα , καθορίζει και τις διαδικασίες ανάδειξης του των Αντιπρυτάνεων και των Συμβουλίων Διοίκησης.

Η απόφαση

Άρθρο 8

Συμβούλιο Διοίκησης

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής.

2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

3. Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Κατ ́ εξαίρεση επιτρέπεται η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εσωτερικού μέλους:

α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας,

β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη, αθροιστικά ή μη, σε ένα ή και τα δύο αξιώματα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.

4. Ως εξωτερικά μέλη δύνανται να επιλέγονται Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ένα (1) εκ των εξωτερικών μελών μπορεί να προέρχεται από ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Αποκλείονται για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

β) ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

γ) φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. του άρθρου 171, εφόσον δεν έχουν παράλληλα την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί θητεία του άρθρου 172 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης,

δ) οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Α.Ε.Ι., τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης.

5. Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη του Σ.Δ. έχουν δυνατότητα εκλογής έως δύο (2) φορές συνολικά.

Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή των εσωτερικών μελών απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση εσωτερικού μέλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου και κάθε εκλέκτορας δύναται να επιλέξει έως δύο (2) υποψηφίους συνολικά, δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης (1η και 2η) σε κάθε έναν από αυτούς.

2. Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και είναι αρμόδιος για την έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Εάν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος για τη θέση εσωτερικού μέλους στο Σ.Δ., την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. Εάν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας του παρόντος, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2) μελών στο Σ.Δ., εάν το Α.Ε.Ι. διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε μικρότερο αριθμό από έξι (6) ή εάν δεν εκλέγονται υποψήφιοι από έξι (6) διαφορετικές Σχολές του Α.Ε.Ι. Ως εσωτερικά μέλη αναδεικνύονται οι πρώτοι σε σειρά προτίμησης υποψήφιοι, υπό την προϋπόθεση τήρησης του ανώτατου ορίου εκπροσώπων ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. Για να εκλεγεί ένας υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των έγκυρων ψήφων της Σχολής στην οποία υπάγεται. Εάν υφίσταται ισοψηφία μεταξύ υποψηφίων που βρίσκονται σε εκλόγιμη θέση διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκλογή, διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που εκδίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, συγκροτείται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., με ισάριθμα αναπληρωματικά, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί το ανώτερης βαθμίδας και αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. Κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων και δύο (2) ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας η Κ.Ε.Ε. ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, εξετάζει τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας των υποψηφίων και ανακηρύσσει τους υποψηφίους κατά τη λήξη της προθεσμίας. Εάν η Κ.Ε.Ε. κατά τη συνεδρίασή της διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί ή είναι οριακός για την πλήρωση των θέσεων των εσωτερικών μελών του Σ.Δ., εισηγείται προς τον Πρύτανη την παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για επτά (7) ημέρες. Η παράταση ανακοινώνεται με πράξη του Πρύτανη πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

5. Εάν κατά την εκλογική διαδικασία δεν πληρωθεί το σύνολο των θέσεων των εσωτερικών μελών, για την πλήρωση των θέσεων ορίζονται τα αρχαιότερα μέλη Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή των Σχολών που δεν εκπροσωπούνται κατά σειρά μεγέθους αυτών ως προς τον συνολικό αριθμό μελών Δ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

6. Εάν η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η διαδικασία εκλογής επαναλαμβάνεται εντός επτά (7) ημερών. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης διορίζονται τα αρχαιότερα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. στη βαθμίδα του Καθηγητή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της προκηρυσσόμενης θητείας. Εάν υφίστανται περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με την ίδια αρχαιότητα από τον απαιτούμενο αριθμό για τη συμπλήρωση των θέσεων διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών έως τη συμπλήρωση των απαιτούμενων θέσεων.

Διαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, που εκδίδεται με ευθύνη του υπηρετούντος Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η πρόσκληση εκδίδεται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής των εσωτερικών μελών στο Σ.Δ. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ημέρες και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εξωτερικού μέλους έχουν φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παρατείνεται άπαξ με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, εάν δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Ο Πρύτανης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της πρόσκλησης. Εάν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας του παρόντος, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της παρ. 1 διαβιβάζονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. στα μέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. προκειμένου να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και να αναδείξουν τα εξωτερικά μέλη. Την ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών κατά τη συνεδρίαση, έχει το πρώτο σε σειρά προτίμησης αναδειχθέν εσωτερικό μέλος στο Σ.Δ. Ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι. δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση των εσωτερικών μελών, εκτός εάν ο ίδιος έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος, οπότε και συμμετέχει με την ιδιότητα αυτή.

4. Τα εσωτερικά μέλη επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσωπα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης.

Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη

1. Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αναδεικνύεται ένας (1) εκ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.

2. Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Σ.Δ., ο υπηρετών Πρύτανης προσκαλεί τα εσωτερικά μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Εάν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., η πρόσκληση πραγματοποιείται με ευθύνη του πρώτου σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανη. Εάν ο επόμενος σε σειρά Αντιπρύτανης έχει ομοίως εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., η πρόσκληση πραγματοποιείται με ευθύνη του δεύτερου σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανη. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες.

3. Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόμενου εσωτερικού μέλους συνοδεύεται απαραιτήτως από:

α) τεκμηριωμένη πρόταση του υποψηφίου με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αποστολή του Α.Ε.Ι. κατά την προκηρυσσόμενη θητεία, το οποίο θα περιλαμβάνει τους τομείς: αα) ακαδημαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, αβ) δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης, αγ) εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Ιδρύματος, αδ) σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία και ενίσχυση της καινοτομίας και αε) αναβάθμισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι., και

β) κατάλογο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., που προτείνονται από κάθε υποψήφιο να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη, καθώς και οι τομείς ευθύνης που προτείνεται να τους ανατεθούν, οι οποίοι μπορούν να αφορούν σε θέματα ακαδημαϊκά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας και καινοτομίας, δια βίου μάθησης, οικονομικών, ανάπτυξης και επενδύσεων, διοικητικών υποθέσεων και διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).

4. Δεν επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη:

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη, αθροιστικά ή μη, σε ένα ή και τα δύο αξιώματα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει τουλάχιστον μία (1) θητεία ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και τουλάχιστον μία (1) θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη.

5. Ο υπηρετών Πρύτανης ή ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης, εάν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), προσκαλεί τους υποψηφίους για την παρουσίαση των προτάσεών τους στα υπόλοιπα μέλη του Σ.Δ. και στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., δημοσιεύει τις προτάσεις τους και τους καλεί σε ανοικτή ακρόαση από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η διαδικασία ακρόασης και αξιολόγησης των υποψηφίων και των προτάσεων που υποβλήθηκαν δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, υπολογιζόμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

6. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προτάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψήφιο. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εκλέγεται ο Πρύτανης μεταξύ των υποψηφίων. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Εάν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους. Εάν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν, οπότε και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

7. Εάν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος εκ των εσωτερικών μελών για το αξίωμα του Πρύτανη, για την εκλογή του απαιτείται η επιλογή του κατ’ ελάχιστον με πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11). Εάν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο υποψήφιος δεν εκλέγεται Πρύτανης και επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη από την αρχή. Για την εκλογή απαιτείται η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών.

8. Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο παύεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ ́ εξαίρεση επιτρέπεται η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

Αντιπρυτάνεις

1. Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με αυτήν του Πρύτανη. Η ιδιότητα του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα, καθώς και με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας του Αντιπρύτανη. Κατ ́ εξαίρεση επιτρέπεται η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), ορίζονται οι Αντιπρυτάνεις που προτάθηκαν από το υποψήφιο μέλος που εξελέγη ως Πρύτανης του Α.Ε.Ι. Εάν ένας Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, ορίζεται νέος Αντιπρύτανης έως τη λήξη της θητείας του Πρύτανη.

3. Με πράξη του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται οι τομείς ευθύνης τους και οι αρμοδιότητες του άρθρου 15 που μεταβιβάζονται προς κάθε Αντιπρύτανη ανάλογα με τον τομέα ευθύνης που τους ανατίθεται.

4. Οι Αντιπρυτάνεις υποχρεούνται να παρέχουν προς το Σ.Δ. κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον τους ζητηθεί από το Σ.Δ.

5. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ εντέκατων (8/11) δύναται να παύεται από τα καθήκοντά του ένας Αντιπρύτανης για σπουδαίο λόγο, όπως η ύπαρξη ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του, η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, η μη εφαρμογή της νομοθεσίας ή του Εσωτερικού Κανονισμού ή των αποφάσεων του Σ.Δ. ή του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι.

Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου Διοίκησης, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών του.

2. Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) δύναται να ζητήσει από τον Πρύτανη την εισαγωγή θέματος στην ημερήσια διάταξη, εφόσον το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ., καθώς και να ζητήσει από τον Πρύτανη να συγκαλέσει εκτάκτως το Σ.Δ., εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος.

3. Το Σ.Δ. λειτουργεί νομίμως υπό την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, εάν κάποιο από τα μέλη του Σ.Δ.: α) εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, β) απολέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας εκλέχθηκε ή επιλέχθηκε, γ) εκπέσει σύμφωνα με την παρ. 4.

4. Μέλος του Σ.Δ. εκπίπτει αυτοδικαίως εάν α) απουσιάσει αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης, β) αποκτήσει μία (1) από τις ιδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 8, εφόσον είναι εσωτερικό μέλος, γ) αποκτήσει κάποιο από τα κωλύματα της παρ. 4 του άρθρου 8 ή υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή σε θέση του Α.Ε.Ι., η κατοχή της οποίας αποτελεί κώλυμα, εφόσον είναι εξωτερικό μέλος. Με απόφαση του Σ.Δ. το μέλος που εκπίπτει αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6.

5. Μέλος του Σ.Δ. δύναται να παυτεί με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εάν διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ή των αποφάσεων του Σ.Δ.

6. Η αντικατάσταση εσωτερικού μέλους πραγματοποιείται με τον επόμενο σε σειρά υποψήφιο σύμφωνα με την κατάταξή του στο πρακτικό εκλογής των εσωτερικών μελών, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών της παρ. 3 του άρθρου 9. Εάν δεν υπάρχει επόμενος σε σειρά κατάταξης υποψήφιος, διενεργείται εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των ελλειπόντων εσωτερικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 9.

7. Η αντικατάσταση εξωτερικού μέλους πραγματοποιείται από έναν (1) μεταξύ των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην ανοιχτή πρόσκληση και δεν επιλέχθηκαν με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εφόσον κρίνεται ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση. Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος ή δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία εκδίδεται νέα πρόσκληση για την προσέλκυση νέων υποψηφίων.

8. Το Συμβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά ανά τριάντα (30)ημέρες, κατόπιν πρόσκλησης του Πρύτανη. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης λαμβάνουν κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, το τετραετές στρατηγικό σχέδιο του Ιδρύματος το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του και το πλαίσιο της αποστολής του στους ακόλουθους τομείς: ακαδημαϊκή και ερευνητική πολιτική, δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ιδρύματος, ενίσχυση της σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ανάπτυξη της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι.

β) Εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν πρότασης του Πρύτανη.

γ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και του Εκτελεστικού Διευθυντή, τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., και τον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), κοινοποιώντας τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις αναμορφώσεις τους και τον απολογισμό του Α.Ε.Ι.

δ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, τον αρχικό προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. και τις αναμορφώσεις του, τον απολογισμό του, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης του.

ε) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τον αρχικό προϋπολογισμό της Εταιρείας και τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό της, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης της.

στ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, την πρόταση για την έκδοση ή τροποποίηση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και την υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη διεξαγωγή κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή μελετών, εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι. και υπερβαίνουν το όριο της αξίας δαπανών που έχει ανατεθεί στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την περ. ζ ́ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθώς και την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και τους διαθέσιμους πόρους του.

η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως Επιτροπές, τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής κ.λπ., και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

θ) Εγκρίνει το περιεχόμενο των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι.

ι) Αποδέχεται, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, κάθε είδους δωρεά που αφορά σε χρήμα, ακίνητα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισμό ή την εκτέλεση έργων/μελετών, προς όφελος του Α.Ε.Ι., κληρονομιά ή κληροδοσία, καθώς και χορηγία εφόσον δεν αντίκειται στην αποστολή του Α.Ε.Ι.

ια) Επιλέγει τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και τον παύει από τα καθήκοντά του.

ιβ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, την κατανομή των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 237, καθώς και τη χρήση των αποθεματικών του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 242.

ιγ) Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

ιδ) Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τους παύει από τα καθήκοντά τους, εποπτεύει τη λειτουργία της εταιρείας και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

ιε) Εγκρίνει την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες τεχνοβλαστών ή άλλες εταιρείες, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, και ορίζει τους εκπροσώπους του Α.Ε.Ι. στα όργανα διοίκησής τους. ιστ)

Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι.

ιζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλλει αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ιη) Συγκροτεί το Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

ιθ) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.

κ) Προσελκύει νέες χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού.

κα) Συγκροτεί τις Επιτροπές των άρθρων 218 έως 222, και εγκρίνει τα σχέδια των άρθρων 224 έως 228. κβ) Ορίζει τους Κοσμήτορες μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται από την Κοσμητεία, και τους παύει για σπουδαίο λόγο.

κγ) Ορίζει Πρόεδρο Τμήματος και Διευθυντή Τομέα εάν σε ένα Τμήμα ή Τομέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για το αντίστοιχο αξίωμα.

κδ) Ελέγχει τα εγκεκριμένα Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων και τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων, και δύναται να τα αναπέμψει όπου διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταρτιστεί με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.

κε) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και δύναται να αναπέμπει τα πρακτικά εκλογής ή εξέλιξης εφόσον διαπιστώνονται πλημμέλειες επί της διαδικασίας.

κστ) Παύει τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο, όπως την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τη μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Οργανισμού και των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και την αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α ́ 12).

κζ) Εγκρίνει την ίδρυση Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία τους και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

κη) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος.

κθ) Δύναται να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που σχετίζεται με τη λειτουργία του Ιδρύματος και κατά την κρίση του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

λ) Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, της Επιτροπής Ερευνών και του Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας.

λα) Συγκροτεί Επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

λβ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων των περ. ζ ́, η ́, θ ́, ι ́και ιθ ́ της παρ. 1 δύναται να μεταβιβάζεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, εφόσον του έχει ανατεθεί ο αντίστοιχος τομέας ευθύνης.

3. Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) δύναται να υποβάλει εγγράφως ενώπιον του Σ.Δ. πρόταση δυσπιστίας στο πρόσωπο του Πρύτανη, εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος, όπως η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, η μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού και των αποφάσεων του Σ.Δ. και η αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α ́ 12). Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) δύναται να γίνει δεκτή η πρόταση ς δυσπιστίας. Κατά την ίδια συνεδρίαση, με όμοια απόφαση που λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία αποφασίζεται εάν ο Πρύτανης παύεται και από εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., καθώς και ποιο από τα εσωτερικά μέλη αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα Πρύτανη. Η ανάληψη καθηκόντων Πρύτανη στην περίπτωση αυτή είναι μεταβατική μέχρι την ανάδειξη νέου Πρύτανη. σύμφωνα με το άρθρο 11.

Αρμοδιότητες Πρύτανη

1. Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Προΐσταται του Α.Ε.Ι, το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και έχει τη γενική εποπτεία λειτουργίας του.

β) Προΐσταται του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητές των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους.

γ) Έχει την ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και των λοιπών αποφάσεων των οργάνων διοίκησης και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.

δ) Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Α.Ε.Ι., των διδασκόντων και των φοιτητών.

ε) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και τον προϋπολογισμό του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης (ΕΠΑ) καθώς και τις αναμορφώσεις τους και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

στ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ζ) Εγκρίνει την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών, την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων ή μελετών, καθαρής αξίας, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι.

η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως Επιτροπές, τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής κ.λπ., και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που έχει αρμοδιότητα ο Πρύτανης σύμφωνα με την περ. ζ).

θ) Υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι.

ι) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τετραετές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε θέματα ακαδημαϊκά, ερευνητικά, διεθνοποίησης, δια βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος, το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ια) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. ανά τομέα ευθύνης τους και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’12) με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποβάλλει αυτές προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης. ιβ) Είναι διατάκτης των δαπανών του Ιδρύματος.

ιγ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού και το υποβάλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.

ιδ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις και τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχέδιο του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το υποβάλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ιε) Προεδρεύει του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισμό του Διευθυντή Επιμόρφωσης.

ιστ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλει αυτό προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ιζ) Προκηρύσσει τις νέες θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και εκδίδει τις πράξεις διορισμού όλων των κατηγοριών προσωπικού του Α.Ε.Ι., τις πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, εκτός εάν αυτές έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλα όργανα, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης.

ιη) Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές.

ιθ) Ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των διοικητικών δομών, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26) και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του ιδρύματος.

κ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλει προς το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.
κα) Συγκροτεί Επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

κβ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

κγ) Προεδρεύει της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

κδ) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι.

κε) Εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από πρόταση της Κοσμητείας κάθε Σχολής.

κστ) Μπορεί να ζητά τη χορήγηση στοιχείων και εγγράφων από οποιοδήποτε όργανο και να τα θέτει υπόψη του Συμβουλίου Διοίκησης.

κζ) Είναι υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και για την προστασία του πάσης φύσεως προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι., καθώς και της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ιδρύματος.

κη) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στους χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και την έρευνα.

κθ) Λαμβάνει κάθε είδους μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

2. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, καθορίζεται η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.

3. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, οι αρμοδιότητες της περ. ιη) της παρ. 1 δύνανται να μεταβιβάζονται προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

4. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, οι αρμοδιότητες των περ. κβ) και κδ) της παρ. 1 δύναται να μεταβιβάζονται προς άλλο μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., εφόσον στο Καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. προβλέπεται ότι μπορεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζεται και άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. πλην του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

Σύγκλητος

1. Η Σύγκλητος αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Κοσμήτορες των Σχολών, γ) τους Προέδρους των Τμημάτων, δ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον υπηρετούν σε αυτό αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού, που αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 41 και ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων α) έως γ). Εάν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 0,5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα, με την υποχρέωση εκπροσώπησης κάθε κύκλου σπουδών, κατ’ ελάχιστον από έναν (1) φοιτητή. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών αναδεικνύονται από το Συμβούλιο Φοιτητών σύμφωνα με το άρθρο 43.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου έχουν οι Αντιπρυτάνεις, στους οποίους ανατίθεται τομέας ευθύνης σχετικός με τις αρμοδιότητες της παρ. 4 του παρόντος.

3. Η Σύγκλητος συνεδριάζει νόμιμα, ακόμη και εάν δεν έχουν αναδειχτεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των κατηγοριών των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.

4. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι.:

α) Εγκρίνει την ίδρυση ή την τροποποίηση προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, καθώς και το περιεχόμενό τους.

β) Εγκρίνει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών.

γ) Εγκρίνει τον Ιδρυματικό Κατάλογο Μαθημάτων.

δ) Υποβάλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων γνώμη για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, απορρόφηση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.

ε) Εγκρίνει τη σύναψη συνεργασιών με ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́258) και τεχνολογικά ινστιτούτα για την οργάνωση διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, καθώς και τα πρωτόκολλα για ακαδημαϊκή ή ερευνητική συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

στ) Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.

ζ) Εγκρίνει την έναρξη και τη λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

η) Επεξεργάζεται και υποβάλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης για την κατάρτιση του τετραετούς στρατηγικού σχεδίου του Ιδρύματος σε θέματα ακαδημαϊκής και ερευνητικής πολιτικής και
ανάπτυξης, διεθνοποίησης, δια βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος.

θ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, μεριμνώντας για τη διασφάλιση και την αναβάθμιση της ποιότητάς τους και συγκροτεί την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

ι) Εγκρίνει την ίδρυση πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων, ερευνητικών ινστιτούτων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου των μονάδων στις οποίες εγκαθίστανται και ορίζει τον επικεφαλής αυτών έως τη διενέργεια της πρώτης εκλογικής διαδικασίας, καθώς και εάν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή ελλείψει αυτών για οιονδήποτε λόγο.

ια) Εγκρίνει την ίδρυση Τομέων στις υφιστάμενες ακαδημαϊκές μονάδες, Τμήματα ή Σχολές και τις μεταβολές αυτών.

ιβ) Εγκρίνει την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

ιγ) Συγκροτεί το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ορίζει τον Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.

ιδ) Εγκρίνει την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

ιε) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση ή μετονομασία Ερευνητικών Ινστιτούτων.

ιστ) Επιλέγει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών, εφόσον υφίστανται.

ιζ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., και έκτακτου διδακτικού προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, τον οποίο υποβάλει προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ιη) Κατανέμει τις θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και έκτακτου διδακτικού προσωπικού που εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα Τμήματα του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

ιθ) Εγκρίνει τις αιτήσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από ένα Τμήμα σε άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι., μετά από γνώμη της Κοσμητείας και της Συνέλευσης του Τμήματος που υπηρετεί κάθε μέλος.

κ) Απονέμει τίτλους Ομότιμων και Επιτίμων Καθηγητών και Επίτιμων Διδακτόρων, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας.

κα) Επιλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 269.