Το υπουργείο παιδείας εξέδωσε νέα εγκύκλιο σχετικά με την χορήγηση – ανανέωση για το σχολικό έτος 2021-2022,

Η εγκύκλιος

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/09-02-2007) «Η άδεια (υπηρεσιακής εκπαίδευσης) χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.»

Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-02-2002), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 21 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-09-2013) και την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 τ.Α΄/11-02-2014)] και ισχύουν, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/09-02-2007) όπως ισχύει, των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-1-2003) και της παρ. κδ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461 τ.Β΄/21-10-2005) Υπουργική Απόφαση και ισχύει.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ. 9 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ 315 τ.Β΄/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθ. Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ49-9ΩΣ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙΑΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 τ.Α΄/23-12-2003) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄/21-2-2016) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/07-08-2017) ορίζεται ότι:

«α) Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας ή εργαζόμενοι σε αυτά ή στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας,

γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας,

δ) μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και

ε) μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι.

Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄134)».

Στην περίπτωση της άδειας αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως ισχύει, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) και της παρ. κδ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461 Β΄) Υπουργική Απόφαση και ισχύει